Všeobecné podmínky užívání služby

 

Úvodní ustanovení (souhlas se Všeobecnými podmínkami užívání portálu TvojeLaska.cz)

 1. Následně popsané Všeobecné podmínky užívání portálu TvojeLaska.cz stanovují práva a povinnosti, kde provozovatel poskytuje služby svým klientům a práva a povinnosti klientů využívajících služeb portálu TvojeLaska.cz
 2. Klientem TvojeLaska.cz se může stát osoba starší 18 let.
 3. Provozovatel seznamovacího portálu TvojeLáska pro poskytování svých služeb užívá internetovou doménu http://www.tvojelaska.cz.
 4. Registrací na těchto webových stránkách klient potvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými podmínkami užívání služby portálu TvojeLaska.cz a že s těmito podmínkami souhlasí. Rovněž souhlasí se zasílání informačních mailu a novinek týkajících se portálu TvojeLaska.cz. Souhlas je udělován při registraci klienta. Souhlasem klienta se pro něj tyto podmínky stávají závaznými. V případě, že klient s těmito podmínkami nesouhlasí, nemůže využívat služeb portálu TvojeLaska.cz.

 

Služby poskytované provozovatelem portálu TvojeLaska.cz

 1. Provozovatel portálu TvojeLáska.cz nabízí svým klientům komplexní služby vedoucí k nalezení vhodného partnera.
 2. V rámci základních služeb nabízí bezplatně možnost registrace klienta, vytvoření vlastního profilu, vyhledávání vhodného protějšku, unikátní scoring kompatibility vyhledaného protějšku (tzv. matching) a komunikace s dalšími klienty.
 3. Služby nad rámec  základního nastavení jsou fakultativní, na základě zájmu a potřeb klienta. Provozovatel je klientovi poskytuje prostřednictvím svých dodavatelů. Jedná se například o seznamovací a společenské akce, komunikace zaměstnanců provozovatele s klienty prostřednictvím portálu a dalších komunikačních kanálů, psychologické poradenství, koučink v oblasti vztahů, komunikace a další.

 

Registrace klienta

 1. Klientem TvojeLaska.cz se stává osoba, která provede registraci skrze internetovou adresu www.tvojelaska.cz. Registraci může provést jedině osoba starší 18 let.
 2. Klient se zaregistruje pod svým jménem, zvolí si přezdívku (nick) přihlašovací heslo a uvede také e-mailovou adresu pro ověření a komunikaci s provozovatelem.
 3. Registrací vzniká mezi klientem a provozovatelem TvojeLaska.cz smluvní vztah, který se řídí právy a povinnostmi danými v těchto Všeobecných podmínkách. Registrací se klient zavazuje dodržovat povinnosti zde uvedené a zároveň na něj přecházejí všechna práva zde uvedená.
 4. Registrací klient poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům. V případě, že klient nesouhlasí s poskytnutím těchto údajů, nemůže využívat bezplatnou verzi portálu.
 5. Registrací je klientovi vytvořen vlastní profil, do něhož uvede své osobní údaje dle vlastního uvážení. Klient se zavazuje, že tyto údaje uvádí pravdivě a žádným způsobem je nezkresluje. Klient dále stanoví viditelnost jednotlivých osobních údajů pro další uživatele portálu TvojeLaska.cz.
 6. Klient není oprávněn uvádět o sobě ani o jakýchkoliv ostatních osobách osobní politické postoje a dále informace a údaje vulgární, rasisticky motivované, pornografické nebo jinak sexuálně motivované s výjimkou údaje o své sexuální orientaci.
 7. Provozovatel portálu TvojeLaska.cz je prostřednictvím pověřených pracovníků oprávněn kontrolovat veškeré klienty, posílané texty a jiné soubory, stejně tak i fotky a veškeré příspěvky klienta do diskuze na internetových stránkách Tvojelaska.cz, zda odpovídají Všeobecným podmínkám poskytování služeb TvojeLaska.cz. 

 

Internetové aplikace přístupné klientům

 1. Klient má přístup ke svému osobnímu profilu, který je připraven odborníky z oboru vztahového koučinku, psychologie, sexuologie, osobního rozvoje a další navazujících oborů.
 2. Klient zároveň vyplní do svého profilu, jaké má své představy o svém vhodném partnerovi/partnerce (záložky – Ideál).
 3. Veškeré údaje o klientovi jsou evidovány v databázi provozovatele TvojeLaska.cz. Jedná se o údaje, které o sobě klient sám a dobrovolně uvede.

 

Ceny a platby za služby

 1. Základní členství klientů portálu TvojeLaska.cz je bezplatné.
 2. Placené služby poskytované klientům jsou označené jako zpoplatněné.
 3. V případě, že si klient vybere jakoukoliv placenou službu, bude mu k ní zřízen přístup na internetových stránkách (případně dohodnuta doplňková služba) až po úhradě její ceny, tj. nejpozději druhý pracovní den po dni, kdy bude příslušná částka připsána na účet provozovatele TvojeLaska.cz
 4. Fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu, klient obdrží po připsaní příslušné částky na účet provozovatele.

 

Práva a povinnosti klientů

 1. Klient může při jakékoliv své komunikaci s jinými klienty portálu TvojeLaska.cz uvádět jakékoliv kontaktní údaje o své osobě. Je si však  vědom, že provozovatel portálu nenese za jejich případné zneužití žádnou odpovědnost. Provozovatel doporučuje své údaje neuvádět.
 2. Klient není oprávněn používat internetové stránky k jiným účelům, než pro osobní komunikaci za účelem seznámení nebo přátelství. Zejména není oprávněn tyto používat pro reklamu výrobků či služeb svých nebo jakýchkoliv třetích osob, pro vymáhání peněz či jakýchkoliv jiných závazků, pro vyřizování si svých osobních problémů a účtů, pro vydírání, vyhrožování nebo sledování jiných osob nebo pro jakékoliv porušování lidských práv nebo jiného protiprávního chování.
 3. Klient je povinen zachovat povinnost mlčenlivosti, a to i po skončení členství nebo akce, které se zúčastnil nebo po skončení smluvního vztahu s provozovatelem portálu Tvojelaska.cz, tzn., že je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace a údaje o dalších osobách, které obdržel při používání internetových stránek a databází TvojeLaska.cz a při akcích pořádaných provozovatelem TvojeLaska.cz, a nesdělovat je jiným osobám bez výslovného souhlasu jejich původce.
 4. Pro použití internetových stránek TvojeLaska.cz je klient povinen používat pouze zařízení (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon) s nainstalovanými dostupnými aktualizacemi a aktuálním antivirovým programem.
 5. V případě nespokojenosti klienta,  má klient právo se obrátit na provozovatele portálu TvojeLaska.cz, kteří se bude jeho žádostí zabývat.

 

Práva a povinnosti provozovatele TvojeLaska.cz

 1. Provozovatel portálu TvojeLaska.cz není odpovědný za situace, kdy se jí poskytované služby prostřednictvím internetu stanou v důsledku špatné kvality, výpadku připojení a přístupu k datům nedostupné.
 2. V případě porušení jakékoliv povinnosti dané Všeobecnými podmínkami používání služby ze strany klienta, je provozovatel portálu TvojeLaska.cz oprávněn bez předchozího upozornění okamžitě vymazat nevhodný text nebo dokonce zrušit smluvní vztah s klientem, odstranit jeho profil ze svých internetových stránek a zablokovat mu přístup do systému TvojeLaska.cz. V takovém případě klientovi nebudou vráceny žádné již uhrazené platby, ty připadají ve prospěch TvojeLaska.cz jako smluvní pokuta za porušení povinností klientem.
 3. Provozovatel portálu TvojeLaska.cz nenese odpovědnost za to, pokud se během doby smluvního vztahu mezi klientem a provozovatelem nepodaří klientovi seznámit nebo navázat kontakty s dalšími klienty. Stejně nenese odpovědnost, že klientovi podaří navázat nový vztah nicméně tento vztah později skončí.
 4. Veškerá majetková, obchodní, autorská a jiná duševní práva na technologie, programy akcí, postupy, softwary, názvy, propagační materiály, loga, ochranné známky a další jsou majetkem provozovatele portálu TvojeLaska.cz, stejně jako veškeré případné licence k jejich použití. K použití jakýchkoliv materiálů vyplývajících z výše uvedených práv je oprávněn pouze provozovatel portálu TvojeLaska.cz.

 

Ukončení smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem portálu TvojeLaska.cz a klientem skončí zrušením smluvního vztahu jednou nebo druhou stranou.
 2. Ukončení ze strany klienta probíhá smazáním profilu nebo vyčerpáním služby, kterou si klient dodatečně zaplatil.
 3. Provozovatel portálu může zrušit smluvní vztah mezi ním a klientem i z jiného důvodu než porušením podmínek ze strany klienta, a to v případě, že klient svým chováním narušuje běžný provoz portálu.
 4. Po ukončení smluvního vztahu mezi provozovatelem portálu a klientem bude osobní profil klienta vyřazen z galerie portálu TvojeLaska.cz a klientovi bude do něj zablokován přístup.

 

 

PŘIHLAŠTE SE NA SVŮJ ÚČET VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET

Vaše soukromí je pro nás důležité a nikdy neprodáme vaše informace.

 
×

 
×
ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ DETAILY?
×

Nahoru