Soukromí

Ochranu soukromí a osobních dat považujeme za velmi důležitou, proto se řídíme několika stěžejními pravidly:

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů provozovateli portálu TvojeLaska.cz

Provozovatelem internetového seznamovacího portálu TvojeLáska.cz je Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D., se sídlem v ulici Mládeže 1375/7, Praha 6 dostupné na internetové adrese www.tvojelaska.cz. Činnost provozovatele spočívá v poskytování komplexního balíčku služeb vedoucích ke zprostředkování příležitosti seznámení se s novým partnerem, příp. návazných a doplňkových služeb dle požadavků klientů.

 

Užíváním služeb seznamovacího portálu TvojeLaska.cz klient souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a citlivých údajů provozovateli v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail, příp. dalších osobních údajů a údajů citlivé povahy v rozsahu v jakém sám klient uzná za vhodné (sám / sama a dobrovolně uvede údaje do osobnostního profilu seznamovacího portálu) (dále jen „Osobní a citlivé údaje”) k následujícím účelům:

 • shromažďování a spravování Osobních a citlivých údajů provozovatelem portálu TvojeLaska.cz za účelem evidence, pro vlastní obchodní činnost a v rozsahu povinnosti vést účetnictví;
 • poskytnutí Osobních a citlivých údajů dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí nabídky služeb provozovatele portálu TvojeLaska.cz (komunikace a ověřování klientů, odborné poradenství – psychologické poradenství, koučink a jiné, zpracování údajů, správa webového portálu apod.), tyto osoby se tím stávají zpracovateli dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a vztahují se na ně stejné zákonné povinnosti jako na provozovatele portálu TvojeLaska.cz, který je jejich správcem;
 • za účelem zasílání dalších materiálů a nových informací – newsletterů týkajících se pouze portálu TvojeLaska.cz, prostřednictvím-mailu;
 • za účelem používání souborů cookie (Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat
  a rozvíjet služby, které nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací z naší databáze. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače.).

 

Provozovatel portálu TvojeLaska.cz se zavazuje, že Osobní a citlivé údaje klienta nijak nezneužije a zabezpečí je proti zneužití a zcizení.

 • Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou
  a Společnost disponuje moderními kontrolními i technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných Osobních
  a citlivých údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;
 • Veškeré osoby přicházející do styku s Osobními a citlivými údaji jsou vázány smluvní nebo zákonnou povinností mlčenlivosti;
 • Osobní údaje zpracovávají pouze pověření zaměstnanci provozovatele portálu TvojeLaska.cz
 • Provozovatel portálu TvojeLaska.cz osobní a citlivé údaje shromažďuje, zpracovává
  a uchovává převážně v elektronické, příp. také fyzické podobě, a to zejména
  v elektronických a dokumentačních databázích, do kterých má přístup jen omezený okruh osob (zaměstnanců) provozovatele, a to prostřednictvím uživatelských účtů.

 

Souhlasím s tím, že Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat od okamžiku mé registrace až do uplynutí 5 (pěti) let od ukončení poskytování služeb mé osobě provozovatelem portálu TvojeLaska.cz.

 

Souhlas a právo na odvolání

V případě použití osobních údajů, kdy zákon stanoví nezbytnost udělení souhlasu s takovým způsobem užití, bude klient požádán o svolení. Výsledný souhlas / nesouhlas bude zaveden do evidence provozovatele. V případě nesouhlasu s užitím osobních údajů bude s daty nakládáno v souladu s platnou legislativou. Klient portálu má právo již udělený souhlas odvolat nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů. Pro odvolání souhlasu nebo nesouhlasu s budoucím užitím osobních údajů postačí zaslání zprávy na následující kontaktní adresy:

Vítkovická 3276/2A, Ostrava – Moravská Ostrava

E-mail: info@tvojelaska.cz

 

Provozovatel portálu TvojeLaska.cz upozorňuje klienty, že v případě udělení nesouhlasu s užíváním některých typů osobních údajů a údajů citlivé povahy, může dojít k omezení využívání služeb portálu i doplňkových služeb. Na tuto skutečnost bude klient vždy upozorněn, příp. mu našim zaměstnancem bude doporučen nejvhodnější postup, jak situaci vyřešit.

 

Právo na poskytnutí informací, opravy a smazání dat

Klienti seznamovacího portálu TvojeLaska.cz mají  právo na informace o tom, jaké údaje o nich provozovatel portálu shromažďuje v databázi či jaké je konkrétní nastavení klientova osobního uživatelského účtu. Tyto informace může klient kdykoliv opravit nebo nechat vymazat. Provozovatel upozorňuje, že právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávání údajů. V případě dotazů prosím použijte následující kontaktní kanály (pro identifikaci uveďte své jméno, e-mailovou adresu a uživatelské jméno): Vítkovická 3276/2A, Ostrava – Moravská Ostrava, e-mail: info@tvojelaska.cz

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s právy a povinnostmi dle § 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb. a že jsem se seznámil s celým textem Souhlasu s osobními a citlivými údaji.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation)

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a striktně
dodržujeme právní předpisy v této oblasti. Následující zásady ochrany osobních údajů
Vám umožní seznámit se s námi zaručenými způsoby ochrany osobních údajů a s
rozsahem a účelem jejich shromažďování.
I. Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D. IČ 02843641, který
provozuje webové stránky www.tvojelaska.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji,
jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a
vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

II. Kontaktovat nás můžete na adrese: Mládeže 1375/7, Praha 6, nebo na
e-mailové adrese: info@tvojelaska.cz.
III. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních
údajů a GDPR, a tedy že:

– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
– umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to za účelem naplnění:
Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat
jméno/přezdívka, pohlaví město,věk, e-mailovou adresu, druh handicapu, kraj ve kterém bydlí registrovaný klient.

– Marketing – zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co
klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu
– zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného
zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5
let od poslední objednávky. Pokud nejste naším klientem, zasíláme vám
newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení

V. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak. Podrobnější informace můžete získat na e-mailové adrese: info@tvojelaska.cz.

VI. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak
dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro
měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako
svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout
ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě
vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje
sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém
prohlížeči zakázat.

VII. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií,
které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako by byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační
opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

VIII. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty, avšak
Mgr.Ing. Jakub Mertl, Ph.D. vždy zůstane jejich správcem. K vašim osobním údajům mohou mít
přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni
v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme
služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v
souladu s GDPR.

IX. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

X. Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich
opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti
jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

XI. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv
odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.

XII. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s
tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

XIII. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora
727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. V případě jakýchkoliv pochybností
budeme rádi, když nás nejprve budete o svém podezření informovat, abychom s tím
mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

XIV. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů
s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí
straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

PŘIHLAŠTE SE NA SVŮJ ÚČET VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET

Vaše soukromí je pro nás důležité a nikdy neprodáme vaše informace.

 
×

 
×
ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ DETAILY?
×

Nahoru