Cíl projektu „Seznamte se, prosím!“

 

JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ?

Projekt řeší problém nízké zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením, v důsledku úrazu, po prodělaném onemocnění nervového nebo pohybového aparátu s trvalými zdravotními následky či jako vrozená vada. Tělesné postižení je nejčastějším postižením v populaci OZP, tvoří až 36%. Ze statistik vyplývá, že pouze cca 27% tělesně postižených osob pracuje (zdroj MPSV).

 

Konkrétní problémy:

Řada pracovních pozic není pro OZP vhodná v důsledku nutnosti omezení v životosprávě, nutnosti dělat častější přestávky, problému dlouhého setrvání v jedné poloze, nemožnosti vykonávat těžkou fyzickou práci, klimatické podmínky apod.

 

Řada OZP, kteří práci aktivně hledají, ale nemohou ji v důsledku svého zdravotního omezení najít, trpí deprivací, rezignací a sníženou motivací se aktivně zapojit na trhu práce a aktivně vyhledávat zaměstnání. CS také uvádí časté psychické problémy při snaze o návrat na trh práce zejména z důvodu slabého životního elánu (44%), nízkého sebevědomí a nereálných cílů.

 

Nezaměstnanost a nevhodná kvalifikace OZP spolu přímo souvisejí. Po prodělaném úrazu či onemocnění nelze v mnoha případech předpokládat návrat k původním profesím. Jako největší problém jsou cílovou skupinou často zmiňovány právě jejich náhle změněné možnosti na trhu práce a s tím související neodpovídající kvalifikace. Návrat do původního zaměstnání na původní pozici po prodělané nemoci či úrazu jsme zaznamenali pouze u 18 % osob. U ostatních osob to nebylo v důsledku změněných možností možné.

 

Zaměstnavatelé nemají zkušenosti se zaměstnáváním OZP, nemají zájem přizpůsobovat pracovní podmínky požadavkům OZP, často raději volí náhradní plnění, než zaměstnávání OZP.

 

Důsledkem ekonomické neaktivity je nepříznivá finanční situace OZP a jeho rodiny a sociální vyloučení osob, které jsou ve společnosti znevýhodněné a jsou odkázány na vnější podporu svého okolí. Přijde-li tato pomoc včas a správnou formou, zvyšuje se šance pro nalezení optimálního řešení.

 

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vznik integračního sociálního podniku zaměstnávajícího 3 OZP (1,5 přepočteného úvazku) a vykonávajícího ziskovou podnikatelskou činnost.

 

SMART cíle:

1) Personální zabezpečení

Z řad OZP budou do realizace zapojeny 3 osoby, tj. 1,5 přepočteného úvazku, které budou zapojeny do rozhodování o směřování podniku na svém úseku. Budou obsazeny pozice:

– ředitel sociálního podniku (zodpovědnost za celkové vedení podniku, finanční řízení podniku, spolupráce s inzerenty);

– komunikační pracovník (zodpovědnost za marketing, spolupráce s partnery projektu – asociace handicapovaných, dohled nad příspěvky uživatelů z hlediska jejich vhodnosti apod.);

– tvůrce portálu (spolupráce s dodavatelem webového řešení, údržba portálu po technické stránce);

Výše úvazku 0,5 forma zaměstnání HPP, od 1.5.2017.

 

Cílová skupina bude před zahájením podnikání proškolena v oblasti sociálního podnikání a ve vlastní odbornosti nutné pro výkon povolání. V průběhu projektu jí bude poskytnuta psychologická podpora zvyšující její motivovanost, sebedůvěru a pozitivní změnu ve vlastním sebehodnocení.

 

2) Vznik sociálního podniku

Bude respektovat principy sociálního podnikání, které budou uveřejněny v prostorách provozovny, na webu seznamky a které budou zabudovány společně s popisy pracovních míst a vzájemnými vztahy uvnitř podniku do organizačního řádu. Do 31.7.2017

 

3) Příprava na podnikání

Bude vytvořena internetová seznamka, která bude tvořena dodavatelem webového řešení ve spolupráci s tvůrcem portálu. Bude zajištěn prostor pro inzerenty na portálu seznamky a bude zahájena informační kampaň pro klienty seznamky. Bude zajištěn pracovní prostor pro zaměstnance seznamky odpovídající jejich postižení. Do 31.7.2017

 

4) Ziskově provozovat seznamku

Od 1.8.2017 dlouhodobě udržitelný provoz internetové seznamky, tj. získávání a registrováni klientů seznamky, práce s klienty seznamky, získávání inzerentů a práce s inzerenty včetně aktivity souvisejících s podnikáním

 

 

JAKÉ ZMĚNY JSOU V DŮSLEDKU REALIZACE PROJEKTU OČEKÁVÁNY?

V rámci projektu budeme pracovat se 3 osobami, které díky projektovým aktivitám najdou svoje uplatnění na trhu práce jako podnikatelé a provozovatelé internetové seznamky. Očekávané změny jsou tedy minimálně tyto:

 

1) Dlouhodobě udržitelné uplatnění na trhu práce pro 3 zástupce cílové skupiny (OZP)

Prostřednictvím aktivní účasti na motivačních a aktivizačních aktivitách.

Prostřednictvím účasti na vzdělávacích aktivitách projektu.

Prostřednictvím plánování, realizace, řízení a kontroly projektu internetové seznamky určené primárně pro zdravotně postižené.

 

2) Provozování sociálního podniku splňující principy:

  1. a) Společensky prospěšný cíl, který spočívá v zaměstnávání a integraci osob znevýhodněných na trhu práce – minimálně 1,5 přepočtených úvazků.
  2. b) Sociální prospěch

– Sociální prospěch, který spočívá v zajištění podílu osob ze znevýhodněných skupin (OZP) vyšším než 30% zaměstnanců – v projektu cca 60%.

– Zajištění účasti zaměstnanců a členů na směřování podniku – podnik byl iniciován OZP, ředitel podniku je OZP.

– Rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců – cílová skupina bude vzdělávána a průběžně bude čerpat motivační a aktivizační podporu.

  1. c) Ekonomický prospěch

– Zisk viz. podnikatelský plán, budeme reinvestovat do rozvoje podniku (organizace společenských akcí, podpůrné služby apod.)

– Autonomie v manažerském rozhodování je dána osobou ředitele podniku, který je řídícím pracovníkem a zároveň cílovou skupinou.

– Tržby z prodeje služeb budou tvořit alespoň 30% z celkových výnosů podniku (viz. podnikatelský plán)

  1. d) Environmentální prospěch je respektován z podstaty poskytování služby prostřednictvím internetu.
  2. e) Místní prospěch

– Dopad seznamky bude směřován přednostně na klientelu v Moravskoslezském kraji.

– Zaměstnanci budou místní obyvatelé a alespoň 3 dodavatelé budou z Moravskoslezského kraje.

– Společnost bude spolupracovat se Statutárním městem Ostravou a s Národní radou osob se zdravotním postižením – krajská pobočka.

 

JAKÉ AKTIVITY JSOU V PROJEKTU REALIZOVÁNY?

V projektu budou realizovány aktivity, které na sebe vzájemně navazují.

  1. Personální zabezpečení

V této aktivitě budou podpořeny osoby z cílové skupiny, které budou zodpovídat za celkové vedení aktivit sociálního podniku. Jedná se o osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby budou pracovat na pozicích ředitele sociálního podniku, komunikační pracovník a tvůrce webu. Další personální obsazení bude zajišťovat psycholog/vztahový kouč, který bude pracovat jednak s cílovou skupinou a jednak s klienty služby. Dále zapojíme lektora, který bude cílovou skupinu vzdělávat v odborné problematice a bude pracovat i jako kouč.

  1. Vzdělávání cílové skupiny

Cílová skupina bude vzdělána v problematice sociálního podnikání a v odborné problematice včetně koučingu. Vzdělávání bude sloužit i motivačně, aby cílová skupina předčasně neukončila podnikatelskou činnost. Za tuto činnost bude zodpovídat lektor.

  1. Marketing sociálního podniku

Marketing sociálního podniku bude probíhat jednak jako on-line marketing a dále jako prezentace na nejrůznějších akcích a v médiích a dále ve spolupráci s místními organizacemi. Za tuto činnost bude odpovídat komunikační pracovník.

PŘIHLAŠTE SE NA SVŮJ ÚČET VYTVOŘIT NOVÝ ÚČET

Vaše soukromí je pro nás důležité a nikdy neprodáme vaše informace.

 
×

 
×
ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ DETAILY?
×

Nahoru